Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

Ngày đăng: 12/20/2018 9:29:23 AM | Xem: 2499
  TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT
TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
 

         Số: 201 /TB-TTGDTX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

      Bình Dương, ngày 03 tháng 12 năm 2018
                                     
THÔNG BÁO
 Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
trong cơ sở giáo dục đại học, Khóa 12
(Học thứ 7, chủ nhật hàng tuần)
 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 12, cụ thể như sau:
 I. Đối tượng
  Những người đã tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.
II. Nội dung chương trình
1. Tổng khối lượng kiến thức: 20 tín chỉ
Trong đó bao gồm:   - Khối kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ
- Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ
STT Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học
1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam 1 10 10 30
2 Tâm lí học dạy học đại học 1 10 10 30
3 Lí luận dạy học đại học 3 30 30 90
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học 2 15 30 60
5 Đánh giá trong giáo dục đại học 2 15 30 60
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 10 10 30
7 Tâm lí học đại cương 2 15 30 60
8 Giáo dục học đại cương 3 30 30 90
  Tổng cộng 15 135 180 450
3. Nội dung khối kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ (chọn trong các học phần sau)
- Phương pháp nghiên cứu khoa học: 2 tín chỉ
- Kỹ năng dạy học đại học: 2 tín chỉ