Mục tiêu - Tầm nhìn - Sứ mạng

Ngày đăng: 10/7/2020 2:46:21 PM | Xem: 3483
Mục tiêu
Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế (công dân toàn cầu) và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Tầm nhìn
Trở thành trường đại học thông minh có uy tín trong nước và quốc tế, vào tốp 200 đại học tốt nhất Châu Á. Đến 2030, Trường ĐHTDM là trường đại học thông minh, được xếp vào nhóm các trường tốp đầu các trường đại học Việt Nam, người học có năng lực làm việc trong nước và nước ngoài (công dân toàn cầu).
Sứ mạng
Là trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học, và công nghệ cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, công nghệ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cả nước.