Bộ Máy Tổ Chức

Ngày đăng: 10/8/2018 9:26:11 AM | Xem: 6107
I Ban lãnh đạo Khoa
1 Trưởng Khoa Hoàng Trọng Quyền   PGS.TS   quyenht@tdmu.edu.vn
II Đơn vị thực hiện CTĐT
1 Chương trình Ngôn ngữ Anh Trần Thanh Dũ   TS
Giám đốc CTĐT
  dutt@tdmu.edu.vn
2 Chương trình Ngôn ngữ Anh Trần Ngọc Mai   TS,
Giám đốc CTĐT
  maitn@tdmu.edu.vn
3 Chương trình Ngôn ngữ Anh Nguyễn Thị Xuân Hồng   ThS, Phó GĐ CTĐT   hongntx@tdmu.edu.vn
4 Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc Mai Thu Hoài   TS
Giám đốc CTĐT
  hoaimt@tdmu.edu.vn
5 Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc Phạm Nguyễn Nhật Minh   ThS, Phó GĐ CTĐT   minhpnn@tdmu.edu.vn
III Các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội đơn vị thực hiện CTĐT
1 Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Phước Bình   ThS, Bí thư Chi bộ KNN   binhntp@tdmu.edu.vn
2 Tổ trưởng Công đoàn Âu Minh Triết   ThS, Tổ trưởng Công đoàn KNN   trietam@tdmu.edu.vn
3 Bí thư Đoàn TN Phạm Nguyễn Thanh Tú   CN, Bí thư Đoàn KNN   tupnt@tdmu.edu.vn