Kết Quả


Bảng điểm học phần môn Những NLCB của CN Mac-LN, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 7/7/2015 3:24:09 PM | Xem: 294

Bảng điểm học phần môn Viết TQ 2, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 7/7/2015 3:22:07 PM | Xem: 306

Bảng điểm học phần môn Nghe TQ 2, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 6/26/2015 11:25:07 AM | Xem: 327

Bảng điểm học phần môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 6/18/2015 3:51:34 PM | Xem: 327

Bảng điểm học phần môn Đọc TQ 2, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 6/18/2015 3:45:52 PM | Xem: 283

Bảng điểm học phần môn Nói TQ 2, HKII NH 2014-2015

Ngày đăng: 6/18/2015 3:41:31 PM | Xem: 281