Biểu Mẫu


Đơn đề nghị dự kiểm tra kết thúc học phần

Ngày đăng: 12/20/2018 9:09:23 AM | Xem: 145

Đơn đề nghị hoãn kiểm tra kết thúc học phần

Ngày đăng: 12/20/2018 9:06:04 AM | Xem: 136

Đơn đề nghị bảo lưu kết quả học tập

Ngày đăng: 12/20/2018 9:04:18 AM | Xem: 132

Đơn đề nghị phúc khảo bài kiểm tra

Ngày đăng: 12/20/2018 9:03:21 AM | Xem: 128

Đơn đề nghị chuyển trường

Ngày đăng: 12/20/2018 9:02:36 AM | Xem: 121

Đơn đề nghị thôi học

Ngày đăng: 12/20/2018 9:00:57 AM | Xem: 123

Đơn đề nghị học lại môn chưa đạt

Ngày đăng: 12/20/2018 9:00:23 AM | Xem: 136

Đơn đề nghị huỷ đăng ký môn học

Ngày đăng: 12/20/2018 8:59:40 AM | Xem: 123

Đơn đề nghị tiếp tục học sau khi tạm dừng

Ngày đăng: 12/20/2018 8:58:47 AM | Xem: 130

Đơn đề nghị xác nhận ngày học

Ngày đăng: 12/20/2018 8:56:05 AM | Xem: 109

Đơn đề nghị miễn giảm học phần

Ngày đăng: 12/20/2018 8:51:58 AM | Xem: 118

Đơn đề nghị học môn thay thế hoặc tương đương

Ngày đăng: 12/20/2018 8:49:02 AM | Xem: 65

Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh

Ngày đăng: 12/20/2018 8:45:37 AM | Xem: 57

Đơn đề nghị cấp bảng điểm

Ngày đăng: 12/20/2018 8:43:22 AM | Xem: 57

Phiếu đăng ký học phần

Ngày đăng: 12/20/2018 8:37:22 AM | Xem: 50

Đơn xem xét điểm học phần

Ngày đăng: 12/20/2018 8:34:50 AM | Xem: 69