Biểu Mẫu


Đơn đề nghị dự kiểm tra kết thúc học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 9:09:23 SA | Xem: 562

Đơn đề nghị hoãn kiểm tra kết thúc học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 9:06:04 SA | Xem: 538

Đơn đề nghị bảo lưu kết quả học tập

Ngày đăng: 20/12/2018 9:04:18 SA | Xem: 606

Đơn đề nghị phúc khảo bài kiểm tra

Ngày đăng: 20/12/2018 9:03:21 SA | Xem: 518

Đơn đề nghị chuyển trường

Ngày đăng: 20/12/2018 9:02:36 SA | Xem: 542

Đơn đề nghị thôi học

Ngày đăng: 20/12/2018 9:00:57 SA | Xem: 540

Đơn đề nghị học lại môn chưa đạt

Ngày đăng: 20/12/2018 9:00:23 SA | Xem: 523

Đơn đề nghị huỷ đăng ký môn học

Ngày đăng: 20/12/2018 8:59:40 SA | Xem: 530

Đơn đề nghị tiếp tục học sau khi tạm dừng

Ngày đăng: 20/12/2018 8:58:47 SA | Xem: 576

Đơn đề nghị xác nhận ngày học

Ngày đăng: 20/12/2018 8:56:05 SA | Xem: 536

Đơn đề nghị miễn giảm học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 8:51:58 SA | Xem: 523

Đơn đề nghị học môn thay thế hoặc tương đương

Ngày đăng: 20/12/2018 8:49:02 SA | Xem: 304

Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh

Ngày đăng: 20/12/2018 8:45:37 SA | Xem: 269

Đơn đề nghị cấp bảng điểm

Ngày đăng: 20/12/2018 8:43:22 SA | Xem: 280

Phiếu đăng ký học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 8:37:22 SA | Xem: 296

Đơn xem xét điểm học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 8:34:50 SA | Xem: 303