Biểu Mẫu


Đơn đề nghị dự kiểm tra kết thúc học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 9:09:23 SA | Xem: 462

Đơn đề nghị hoãn kiểm tra kết thúc học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 9:06:04 SA | Xem: 437

Đơn đề nghị bảo lưu kết quả học tập

Ngày đăng: 20/12/2018 9:04:18 SA | Xem: 503

Đơn đề nghị phúc khảo bài kiểm tra

Ngày đăng: 20/12/2018 9:03:21 SA | Xem: 414

Đơn đề nghị chuyển trường

Ngày đăng: 20/12/2018 9:02:36 SA | Xem: 428

Đơn đề nghị thôi học

Ngày đăng: 20/12/2018 9:00:57 SA | Xem: 423

Đơn đề nghị học lại môn chưa đạt

Ngày đăng: 20/12/2018 9:00:23 SA | Xem: 422

Đơn đề nghị huỷ đăng ký môn học

Ngày đăng: 20/12/2018 8:59:40 SA | Xem: 421

Đơn đề nghị tiếp tục học sau khi tạm dừng

Ngày đăng: 20/12/2018 8:58:47 SA | Xem: 459

Đơn đề nghị xác nhận ngày học

Ngày đăng: 20/12/2018 8:56:05 SA | Xem: 432

Đơn đề nghị miễn giảm học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 8:51:58 SA | Xem: 415

Đơn đề nghị học môn thay thế hoặc tương đương

Ngày đăng: 20/12/2018 8:49:02 SA | Xem: 247

Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh

Ngày đăng: 20/12/2018 8:45:37 SA | Xem: 210

Đơn đề nghị cấp bảng điểm

Ngày đăng: 20/12/2018 8:43:22 SA | Xem: 221

Phiếu đăng ký học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 8:37:22 SA | Xem: 226

Đơn xem xét điểm học phần

Ngày đăng: 20/12/2018 8:34:50 SA | Xem: 240