THÔNG BÁO NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO KHOÁ D20

Ngày đăng: 28/10/2020 7:47:03 CH | Xem: 793
Thông báo về việc chọn ngoại ngữ và xét miễn các học phần ngoại ngữ không chuyên (NNKC) trong chương trình đào tạo NNKC đối với sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2020
https://drive.google.com/file/d/1rqFdnTh-cVp3NKB_eCIAJU_Nu83AecJ2/view