"Thông báo (số 2)" Về việc kiểm tra kết quả rèn học kỳ 2, 2019-2020.

Ngày đăng: 24/09/2020 2:02:29 CH | Xem: 371
Phòng CTSV thông báo "Thông báo (số 2)" Về việc kiểm tra kết quả rèn học kỳ 2, 2019-2020.
Lưu ý:
- Các lớp có phản hồi (nếu có) về điểm của các cán bộ lớp (có danh sách gửi kèm). Thời gian hết ngày 25/9/2020 về email: toannh@tdmu.edu.vn
- THÔNG BÁO SỐ 02
https://drive.google.com/.../1tPpZEfw4ojc6eJtDF5kLUSx.../vie
- Lan 2_Diem ren luyen chi tiet 20192_16.9.2020 - WEB
https://drive.google.com/.../1N3xs1BP6VzR8GSDp5.../view
- diem cham CBL
https://drive.google.com/.../1nWtJzADpYIf0D1C4.../view
-Chi tiết khen thưởng 8.2
https://drive.google.com/.../1sJcl_tofPE8tMiexFjD8.../view