Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 07/08/2015 7:51:56 CH | Xem: 603
                   UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG­                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016
và xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một”
lần IV – năm 2016

 
 
 
 

I. MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC THI
 •  Xây dựng môi trường học tập và sáng tạo về nghiên cứu khoa học (NCKH) cho sinh viên (SV) tham gia;
 • -Phát hiện, lựa chọn các ý tưởng mới, sáng tạo trong SV để bồi dưỡng, phát triển lâu dài;
 • -Rèn luyện kỹ năng NCKH cho SV, ứng dụng các kết quả NCKH và công nghệ vào học tập, sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.
 II. ĐỐI TƯỢNG HÌNH THỨC THAM DỰ CUỘC THI
1. Đối tượng:
 • Tất cả SV thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một.
2. Hình thức:
 •  SV tham dự Cuộc thi bằng các đề tài nghiên cứu độc lập do cá nhân hoặc nhóm thực hiện (một nhóm tối đa không quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ họ, tên SV thực hiện chính).
 •  Các đề tài tham gia Cuộc thi phải phù hợp với chương trình đào tạo của Trường và khả năng nghiên cứu của SV.
III. PHÂN NHÓM NGÀNH CÁC ĐỀ TÀI DỰ THI
 1.  Kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh, Quản trị, Quản lý, Kinh tế học, Kinh tế ngành, Kinh tế chính trị và kinh tế khác.
 2.  Kỹ thuật và Công nghệ: Công nghệ Thông tin, Môi trường, Điện - Điện tử, Xây dựng, Kiến trúc.
 3.  Khoa học Tự nhiên: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
 4.  Khoa học Xã hội và Nhân văn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Công tác Xã hội, Triết học, Chính trị học, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Pháp luật, Đô thị.
 5.  Khoa học Giáo dục: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục học, Tâm lý học, Giáo dục Thể chất.
IV. THỂ LỆ CUỘC THI
 • Thực hiện theo Quyết định số 1391/QĐ-ĐHTDM ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một về ban hành Thể lệ Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học và Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một”.
V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi:
- TS. Hoàng Trọng Quyền, Phó Hiệu trưởng:                      Trưởng ban
- TS. Trần Văn Trung, Trưởng phòng Khoa học:           Phó Trưởng ban
- ThS. Phạm Phúc Tuy, Trưởng phòng Đào tạo:                 Ủy viên
- ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan, Trưởng phòng Hành Chính: Ủy viên
- Ông Nguyễn Hữu Thuận, Trưởng phòng Công tác SV           Ủy viên
- ThS. Lê Văn Hải, Bí thư Đoàn trường:                              Ủy viên
- Ông Phạm Công Luận, Phụ trách Kế toán                         Ủy viên
- ThS. Danh Hứa Quốc Nam, Phó Trưởng phòng Khoa học:   Uỷ viên thường trực
- Bà Tống Thị Phương Thảo, Chuyên viên phòng Khoa học: Thư ký
2. Tiến độ thực hiện:
Thời gian Nội dung thực hiện Cá nhân, đơn vị thực hiện Ghi chú
Trước 15/8/2015 - Tham mưu ban hành kế hoạch
- Phát động cuộc thi (trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm)
 
- Đề xuất đề tài
- Phòng Khoa học
- Phòng CTSV, Đoàn trường; các khoa, Đoàn khoa
- GV, SV; khoa/bộ môn
 
Từ 16/8/2015
đến 25/8/2015
Xác định danh mục đề tài Hội đồng KH&ĐT khoa  
Từ 25/8/2015 đến 31/8/2015 Phê duyệt danh mục đề tài Hiệu trưởng  
Từ 01/9/2015 đến 15/9/2015 Tổ chức xét duyệt đề cương đề tài Hội đồng KH&ĐT khoa  
Từ 16/9/2015
đến 30/9/2015
Giao đề tài và kinh phí cho SV thực hiện, phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD) Hiệu trưởng
 
 
Từ 01/10/2015 đến 29/02/2016 - Triển khai thực hiện đề tài (đến 29/02/2016)
- Tổ chức tập huấn các chuyên đề hỗ trợ SV NCKH
 
 
- Các khoa báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và đăng ký nội dung tham gia Ngày hội Khoa học Sinh viên lần IV – năm 2016 (Cuối tháng 01/2016)
- SV, GVHD; trợ lý NCKH khoa
- Các khoa tự tổ chức, đảm bảo phù hợp với đặc điểm chuyên ngành
- Trợ lý NCKH khoa; Phòng Khoa học
 
Từ 01/3/2016 đến 31/3/2016 - Đánh giá đề tài ở cấp khoa
 
- Tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp Khoa
- Xét chọn các đề tài có chất lượng tốt nhất tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một” lần IV – năm 2016 (theo số lượng được BTC phân bổ cho mỗi khoa)
- Hội đồng KH& ĐT khoa
- Khoa, Đoàn khoa
 
- Hội đồng KH& ĐT khoa
 
Từ 01/4/2016 đến 20/4/2016 Đánh giá các đề tài tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một” lần IV – năm 2016 Các hội đồng phân theo 5 nhóm ngành (theo quyết định của Hiệu trưởng)  
Từ 21/4/2016 đến 18/5/2016 - Biên tập, duyệt bản thảo và in Kỷ yếu Ngày hội Khoa học Sinh viên lần IV -  năm 2016
 
- Tổ chức Ngày hội Khoa học Sinh viên lần IV – năm 2016  và trao Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một” lần IV – năm 2016 (dự kiến 18/5/2016)
- BTC; Phòng Khoa học, Đoàn Trường, Phòng Công tác SV
- Phòng Khoa Học, Phòng Công tác SV, Đoàn Trường
 
Từ 15/6/2016 đến 15/7/2016 - Phát hành Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi SV NCKH năm học 2015 – 2016 (đối với các đề tài đã được Hội đồng KH&ĐT khoa đánh giá nghiệm thu và xếp loại từ ĐẠT trở lên)
- Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ tham gia cuộc thi các cấp
- BTC; Đoàn Trường, Phòng Công tác SV, Phòng Khoa học, khoa, trợ lý NCKH khoa
- SV, phòng Khoa học
 
 
3. Phân công thực hiện:
a) Phòng Khoa học là bộ phận thường trực của BTC Cuộc thi có nhiệm vụ:
 • Tổ chức triển khai toàn bộ kế hoạch của Cuộc thi trong toàn Trường.
 •  Phối hợp với Đoàn Trường và các đơn vị trong việc tổ chức phát động Cuộc thi đến toàn thể SV, hỗ trợ tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề hỗ trợ SV tham gia NCKH, tổ chức Ngày hội Khoa học sinh viên lần IV – năm 2016.
 • Phối hợp với bộ phận quản trị Website của Trường trong việc đăng tải các biểu mẫu, hướng dẫn, thông báo liên quan đến Cuộc thi.
 • Tập hợp danh mục đề tài từ các khoa gửi về và trình Hiệu trưởng phê duyệt danh mục; tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài và kinh phí thực hiện cho SV.
 • Tham mưu Hiệu trưởng thành lập các hội đồng đánh giá đề tài dự thi theo 5 phân nhóm ngành: Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Giáo dục.
 •  Nhận hồ sơ đánh giá và kết quả xét Giải thưởng của hội đồng ở các phân nhóm ngành báo cáo BTC Cuộc thi; tổng hợp kết quả xét Giải thưởng; tham mưu BTC cấp Giấy chứng nhận, đề xuất khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích.
 • Tập hợp và duyệt bản thảo Kỷ yếu Ngày hội Khoa học Sinh viên lần IV – năm 2016.
 • Hướng dẫn, tập hợp hồ sơ những đề tài tham gia các cuộc thi các cấp theo đúng quy định.
b) Các Khoa có nhiệm vụ:
 • Triển khai toàn bộ kế hoạch của Cuộc thi đến tất cả SV của khoa.
 • Phân công trợ lý NCKH của khoa theo dõi kế hoạch Cuộc thi và hỗ trợ các bộ phận của BTC Cuộc thi khi có yêu cầu.
 • Phân công GV hướng dẫn SV sau khi thuyết minh đề cương được duyệt. Mỗi đề tài do 01 GV hướng dẫn, mỗi GV hướng dẫn tối đa là 02 đề tài.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho SV thực hiện đề tài như: phòng máy tính, phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất, giấy giới thiệu,…
 • Chịu trách nhiệm về chuyên môn trước Nhà trường về việc xác định danh mục; xét duyệt đề cương, phân công GVHD; đánh giá đề tài ở cấp khoa, xét chọn các đề tài có chất lượng tốt nhất tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một” lần IV – năm 2016. Số lượng đề tài của mỗi khoa gửi tham gia xét Giải thưởng lần IV – năm 2016 được BTC phân bổ dựa theo quy mô SV và số lượng đề tài được giao thực hiện của mỗi khoa (BTC sẽ có thông báo sau).
 • - Chủ động tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng có liên quan nhằm hỗ trợ SV tham gia.
 • Tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp khoa.
 • Đề xuất, phối hợp với các bộ phận có liên quan khen thưởng cho SV đạt thành tích trong NCKH của năm học.
c) Đoàn Trường có nhiệm vụ:
 • Triển khai toàn bộ kế hoạch của Cuộc thi đến SV toàn Trường, hỗ trợ các khoa về thủ tục, quy trình triển khai thực hiện.
 • Phối hợp với Phòng Khoa học trong việc tổ chức phát động Cuộc thi đến toàn thể SV, tổ chức Ngày hội Khoa học sinh viên lần IV – năm 2016.
 • Tổ chức và phối hợp với các khoa tổ chức tập huấn các kỹ năng mềm về NCKH cho SV; tổ chức các hình thức đội, nhóm, câu lạc bộ,… nhằm hỗ trợ cho SV toàn Trường tiếp cận và tham gia NCKH có hiệu quả.
 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan đề xuất khen thưởng cho SV đạt thành tích trong NCKH của năm học.
d) Phòng Công tác sinh viên có nhiệm vụ:
 • Triển khai toàn bộ kế hoạch của Cuộc thi đến SV toàn Trường thông qua các buổi sinh hoạt chính trị đầu năm, sinh hoạt chào cờ đầu tuần,…
 • Phối hợp với phòng Khoa học trong việc biên tập và in Kỷ yếu Ngày hội Khoa học Sinh viên lần IV – năm 2016; in Giấy chứng nhận, Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích của Cuộc thi.
 • Ghi nhận sự tham gia và thành tích tham gia NCKH của SV để đề xuất các hình thức khen thưởng của năm học.
đ) Trung tâm Thông tin Thư viện có nhiệm vụ:
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho SV trong việc tham khảo các tài liệu, khai thác thông tin trên Internet và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thực hiện đề tài.
 • Lập danh mục và lưu trữ kết quả các đề tài NCKH của SV đã thực hiện.
e) Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ: thực hiện các công tác liên quan đến việc cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện đề tài, kinh phí phục vụ cho hoạt động NCKH SV, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong NCKH.
g) Phòng Đào tạo có nhiệm vụ: cập nhật thành tích NCKH SV trong hồ sơ của SV.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi SV NCKH năm học 2015 - 2016 và xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một” lần IV – năm 2016, đề nghị Trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện để Cuộc thi đạt kết quả cao./.
                                                     
Nơi nhận:
- Ban TTN-TH Tỉnh đoàn;
- HT, các PHT;
- Thành viên BTC;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.                                           
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
TS. Hoàng Trọng Quyền