THÔNG BÁO ĐKMH THEO NGUYỆN VỌNG - THAY THẾ TƯƠNG ĐƯƠNG HK 2 NH 2022 - 2023 - CHƯƠNG TRÌNH NNTQ

Ngày đăng: 06/09/2022 10:29:09 SA | Xem: 207
Chương trình NNTQ THÔNG BÁO ĐKMH THEO NGUYỆN VỌNG - THAY THẾ TƯƠNG ĐƯƠNG HK 2 NH 2022 - 2023
SINH VIÊN ĐỌC KỸ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI THỰC HIỆN:
1. Đơn này áp dụng cho Sinh viên NNTQ hệ CHÍNH QUY và hệ THƯỜNG XUYÊN các lớp khóa D21 trở về trước có nhu cầu đăng ký môn học hoặc Thay thế tương đương (học phần sinh viên chưa được học hoặc học phần sinh viên học lại, học cải thiện) ở HK 2 NH 2022 - 2023;
LINK: https://forms.gle/dLrx3CP2CPHRT97g7
2. Mỗi đơn chỉ có giá trị cho 01 môn học cần đăng ký (SINH VIÊN đăng ký 03 môn thì nộp 03 đơn).
3. Thời gian đăng ký từ khi ra thông báo đến trước 22g ngày 25/09/2022.
4. Sinh viên vui lòng điền chính xác thông tin như MSSV; Họ tên SV; Mã MH; Tên MH; Số tín chỉ;...
=>Căn cứ vào kết quả đăng ký của SV, Chương trình sẽ tiến hành mở LỚP HỌC LẠI; LỚP BỔ SUNG; cũng như tiến hành xử lý Thay thế tương đương cho sinh viên.
Chương trình NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC sẽ thông báo kết quả xử lý đến sinh viên qua trang thông tin của KHOA NGOẠI NGỮ, MAIL SINH VIÊN VÀ TB CHO CVHT NHẮC NHỞ trước THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH.
=>Sinh viên căn cứ kết quả để tiến hành đăng ký online học phần HK2 NH 2022 - 2023.