ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2021

Ngày đăng: 19/11/2021 3:31:53 CH | Xem: 124
1. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021
2. Mẫu Phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2021