THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK2 NĂM HỌC 2021-2022 VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ THAY THẾ TƯƠNG ĐƯƠNG

Ngày đăng: 12/11/2021 10:32:11 SA | Xem: 193

S​inh viên đăng ký theo đúng thời gian quy định theo Thông báo số 119/TB-TDMU ngày 04/11/2021 về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2021-2022. (Thông báo số 119)

+ 22/11 - 27/11/2021: Toàn bộ sinh viên hệ thường xuyên.
+ 24/11 - 02/12/2021: Sinh viên hệ chính quy từ khóa tuyển sinh 2020 trở về trước.
+ 30/11 - 05/12/2021: Sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2021.

VỀ KẾT QUẢ XỬ LÝ THAY THẾ TƯƠNG ĐƯƠNG:
1. CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
  • Trong FILE CHÚ THÍCH, SV xem kỹ file có 2 sheet
  • + sheet 1 là DSSV không xử lý thay thế tương đương do mã Môn học không thay đổi hoặc học kỳ này không có môn đó.
  • + sheet 2 là DSSV nằm trong diện mở lớp Bổ sung (áp dụng SV HỌC MỚI và HỌC LẠI / HỌC CẢI THIỆN) hoặc Lớp học lại (áp dụng SV HỌC LẠI + HỌC CẢI THIỆN). Sinh viên theo dõi tên môn và mã môn trong file đính kèm để tự đăng ký online.
2. CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH
  • Sinh viên vui lòng theo dõi trong Danh sách KẾT QUẢ XỬ LÝ THAY THẾ TƯƠNG ĐƯƠNG để ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE.
  • Những trường hợp không có tên trong SHEET "THAY THẾ THÀNH CÔNG" ; thì xem ở SHEET " KẾT QUẢ LỖI"
  • (DANH SÁCH SINH VIÊN)
  • Danh sách môn học theo tiến độ HK2 NH 2021-2022
  • Lưu ý:
  • Trường hợp nếu bị lỗi khi ĐKMH, vui lòng đăng ký liên tục cho đến khi hết thời hạn ĐKMH (nếu vẫn chưa đăng ký được, vui lòng phản hồi về cho chương trình sau khi hết thời gian ĐKMH, sinh viên chụp lại màn hình khi đăng ký bị lỗi)
  • Sinh viên KHÓA D21 có thắc mắc về việc ĐKMH online liên hệ với CỐ VẤN HỌC TẬP của lớp mình để được giải đáp
3. Những trường hợp sai mật khẩu, mất mật khẩu, email, tài khoản E-Learning, microsoft teams, học phí thì liên hệ theo hướng dẫn ở ảnh bên dưới