LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 26/07/2015 9:56:18 CH | Xem: 757
Thứ ba 28/7/2015:

       * 7 giờ 30: Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2015 
      Thành phần: Toàn thể giảng viên, trợ lý khoa
      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương 

       * 13 giờ 30: Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2015 
      Thành phần: Toàn thể giảng viên
      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương

Thứ tư 29/7/2015:

       * 7 giờ 30: Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2015 
      Thành phần: Toàn thể giảng viên
      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương 

       * 13 giờ 30: Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2015 
      Thành phần: Toàn thể giảng viên

Thứ năm 30/7/2015:

       * 7 giờ 30: Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2015 
      Thành phần: Toàn thể giảng viên
      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương 

       * 13 giờ 30: Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2015 
      Thành phần: Toàn thể giảng viên
      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương

Thứ sáu 31/7/2015:

       * 7 giờ 30: Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2015 
      Thành phần: Toàn thể giảng viên
      Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương