LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 14/07/2015 9:12:45 CH | Xem: 644

Thứ ba 14/07/2015:      
    * 8 giờ 00: 
Tập huấn: " Học tập khám phá: Phương pháp Giảng dạy dựa trên tra cứu, vấn đề, tình huống. "  
         Thành phần: Thành viên tổ CDIO Khoa
         Địa điểm: Phòng A2.101 .

         * 13 giờ 00: Tập huấn: " Học tập khám phá: Phương pháp Giảng dạy dựa trên tra cứu, vấn đề, tình huống. "  
         Thành phần: Thành viên tổ CDIO Khoa
         Địa điểm: Phòng A2.101 .

Thứ tư 15/07/2015:      
    * 8 giờ 00: 
Tập huấn: " Học tập khám phá: Phương pháp Giảng dạy dựa trên tra cứu, vấn đề, tình huống. "  
         Thành phần: Thành viên tổ CDIO Khoa
         Địa điểm: Phòng A2.101 .

         * 13 giờ 00: Tập huấn: " Học tập khám phá: Phương pháp Giảng dạy dựa trên tra cứu, vấn đề, tình huống. "  
         Thành phần: Thành viên tổ CDIO Khoa
         Địa điểm: Phòng A2.101 .

Thứ năm 16/07/2015:      
    * 8 giờ 00: 
Tập huấn: " Thiết kế kiểm tra đánh giá sinh viên "  
         Thành phần: Thành viên tổ CDIO Khoa
         Địa điểm: Phòng A2.101 .

         * 13 giờ 00: Tập huấn: " Thiết kế kiểm tra đánh giá sinh viên. "  
         Thành phần: Thành viên tổ CDIO Khoa
         Địa điểm: Phòng A2.101 .

Thứ sáu 17/07/2015:      
    * 8 giờ 00: 
Tập huấn: " Thiết kế kiểm tra đánh giá sinh viên "  
         Thành phần: Thành viên tổ CDIO Khoa
         Địa điểm: Phòng A2.101 .

         * 13 giờ 00: Tập huấn: " Thiết kế kiểm tra đánh giá sinh viên. "  
         Thành phần: Thành viên tổ CDIO Khoa
         Địa điểm: Phòng A2.101 .