Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014-2015 dành cho sinh viên năm 1 Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngày đăng: 28/06/2015 5:49:44 CH | Xem: 436
Thời gian nhận học bổng: Buổi chiều 14 giờ đến 16 giờ, các ngày 29,30
 
tháng 6 và ngày 01, 02 tháng07 năm 2015.  
 
Địa điểm nhận học bổng: Tại phòng Kế hoạch và Tài chính.
 
Điệu kiện: mang theo thẻ sinh viên khi đến nhận học bổng.